Personal photo project - páter

- CZ
František Lízna pocházel z komunisty pronásledované rodiny, sám byl z politických důvodů pětkrát vězněn a vojenskou službu vykonával u PTP na Slovensku. V roce 1968 byl přijat do noviciátu jezuitského řádu a v roce 1974 vysvěcen na kněze, podle jeho vlastního vyjádření mu byla veřejná kněžská činnost zakázána ihned po jeho primiční mši svaté a tento zákaz platil až do roku 1990.
Do roku 1989 působil převážně v dělnických profesích a v oblasti zdravotnictví. Veřejně mohl své kněžské povolání vykonávat až po roce 1989. V roce 1978 podepsal Chartu 77.
Po sametové revoluci působil v Brně a ve věznici v Kuřimi. V letech 1995-2004 působil jako vězeňský duchovní na Mírově a farář ve Vyšehorkách.
V roce 2000 se stal členem vládní Rady pro lidská práva. Zaměřuje se zejména na pastoraci Romů, vězňů a bezdomovců. V roce 2001 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, v roce 2003 mu nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla a v roce 2012 mu byla řádem milosrdných bratří udělena Cena Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné. 17. listopadu 2017 převzal Cenu Paměti národa.

- EN
He came from a communist persecuted family, he was imprisoned five times for political reasons and performed his military service in Slovakia. In 1968 he was admitted to the novitiate of the Jesuit order and ordained a priest in 1974. According to his own statement, public priesthood activity was forbidden to him immediately after his primary Mass, and this prohibition applied until 1990.Until 1989, he worked mainly in manual occupations and in the field of healthcare. He was not able to exercise his priestly vocation publicly until 1989. In 1978, he signed Charter 77.
After the Velvet Revolution he worked in Brno and in the prison in Kuřim. In the years 1995-2004 he worked as a prison clergyman in Mírov and as a priest in Vyšehorky.
In the year 2000 he became a member of the government's Human Rights Council. He focused mainly on the pastoral care of Roma, prisoners and the homeless. In 2001 he was awarded the Order of Tomas Garrigu Masaryk for Outstanding Merit for Democracy and Human Rights, in 2003 the Charter 77 Foundation awarded him the František Kriegl Prize and in 2012 he was awarded the Celestine Opitz Prize for his role in caring for the sick and necessary. On November 17, 2017, he received the Memory of the Nation Award.